Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

  1. Het appartement: Bed & Uitzicht.
  2. Hoofdgast: de persoon die bij het appartement heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
  3. Gast: een persoon die bij het appartement heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
  4. Beheerder: de persoon die als eigenaar van het appartement, of namens de eigenaar van het appartement, het appartement beheert.
  5. Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

  6. Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door de beheerder van het appartement.
  7. Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of het niet op komen dagen van de gast.

Artikel 2 Algemeen

  1. Het appartement is beschreven op de website www.bed-uitzicht.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in het appartement ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
  2. Het minimum verblijf in het appartement is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
  3. Het appartement is 24 uur per dag toegankelijk en is volledig afsluitbaar met een private ingang.
  4. Geen lawaai tussen 24:00 en 07:00 uur.
  5. Roken binnen is niet toegestaan. Roken buiten is wel toegestaan.
  6. Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in het appartement.
  7. Het appartement is geschikt voor één of twee personen.
  8. Inchecken kan vanaf 15.00 uur, eventueel vroeger in overleg.
   uitchecken uiterlijk 11.00 uur, eventueel later in overleg.
  9. Het appartement is minder geschikt voor kinderen.
  10. De gasten kunnen hun auto parkeren direct naast het appartement.
  11. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  12. Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
  13. De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot het appartement ontzeggen en/of weigeren, zonder restitutie van verblijfskosten.
  14. Gasten van het appartement dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in het appartement ter inzage ligt.

Artikel 3 Tarieven

  1. De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
  2. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
  3. De tarieven van het appartement kunnen veranderen, echter niet binnen een bestaande reservering.
  4. Alle vermeldingen op de website van het appartement worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Het appartement is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Artikel 4 Reservering en Betaling

  1. Reservering is alleen online mogelijk via www.bed-uitzicht.nl of via e-mail op info@bed-uitzicht.nl
  2. De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door de beheerder.
  3. De totale verblijfskosten en eventuele extra overeengekomen services dienen uiterlijk bij aankomst te worden voldaan in contanten. Overmaken naar onze rekening kan uiterlijk twee werkdagen voor de datum van aankomst op de rekening zoals genoemd in artikel 4.4.
  4. De totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar:

   Rekeningnaam: mw P Groenewegen de Best en/of Hr PPJ Groenewegen
   IBAN: NL83INGB0002507819
   BIC: INGBNL2A

Artikel 5 Annulering

  1. Tot 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos.
  2. Bij annulering vanaf 1 dag voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de eerste overnachting in rekening gebracht (gemiddeld reserveringsbedrag per nacht).
  3. Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.
  4. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@bed-uitzicht.nl worden doorgegeven.
  5. De beheerder heeft in het geval van overmacht het recht om minstens 5 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst een definitieve reservering in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

Artikel 6 Schade

  1. De gast dient zich naar behoren te gedragen en het appartement te gebruiken overeenkomstig de door de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
  2. De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan het appartement of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
  3. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
  4. Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van het appartement worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. De hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
  5. Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de beheerder te versturen.

Artikel 7 Klachten

  1. De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de beheerder voor te leggen. De beheerder dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

Artikel 8 Overmacht

  1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de beheerder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de beheerder kan worden gevergd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

  1. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in het appartement geleden schade; de gast vrijwaart de beheerder tegen aanspraken dienaangaande. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen in en om het appartement zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het appartement.
  2. De beheerder kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de beheerder.
  3. Onverminderd het in paragraaf 1 en 2 van dit artikel bepaalde is de aansprakelijkheid van de beheerder, indien en voor zover de beheerder uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de beheerder is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de beheerder in het voorkomende geval zal uitkeren.
  4. De beheerder aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

Artikel 10 Privacy

  1. Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden. Kijk onderaan op onze website of klik hier.

Artikel 11 Slotbepaling

  1. Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhevige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
  3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
  4. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Laatst bijgewerkt op 12-08-2020